DOMENIUL DE ACTIVITATE
Atribuţiile de bază ale O.S.P.A. Buzău sunt reprezentate de activitatea ştiinţifică de cartare pedologică şi agrochimică a solurilor, desfăşurată în primul rând pe teren, care se concretizează cu studii ale căror rezultate sunt utilizate în domeniul agriculturii, dar şi în alte ramuri economice cu care acesta interferează.

Conform prevederilor actelor normative de funcţionare, pentru realizarea obiectivelor specifice, O.S.P.A. Buzău desfăşoară două categorii de activităţi:

I. Elaborează studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol – teren pentru agricultură, conform sarcinilor ce decurg din Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

II. În conformitate cu Ordinul M.A.D.R. 238/2011, cu privire la structura organizatorică, obiectul de activitate şi atribuţiile oficiilor de studii pedologice şi agrochimice acestea (deci şi O.S.P.A. Buzău) execută contra cost persoanelor fizice şi juridice:

• studii pedologice în vederea aplicării lucrărilor agropedoameliorative, respectiv a măsurilor de protecţie şi creştere a capacităţii de producţie a solurilor (amendare, scarificare, afânare, combaterea eroziunii solurilor);
• studii de încadrare a terenurilor agricole în clase de calitate în vederea concesionării, arendării şi în dimensionarea creditului ipotecar;
• studii pentru furnizarea datelor necesare stabilirii corecte a impozitului pe venitul agricol şi altor taxe, în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;
• studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii şi legumicole;
• studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
• studii de specialitate privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
• studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
• studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi/sau scoase temporar din circuitul agricol;
• studii pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
• analize de sol şi ape utilizate în agricultură.